We are looking to grow our pack of Fabulous Animals

FABULOUS ANIMALS 

Ydych chi’n artist corfforol / perfformiwr / dawnsiwr yn medru gwneud gwaith byr-fyfyr? Neu’n artist gyda diddordeb mewn defnyddio’ch corff i ysbrydoli gwaith?

 

Mae Joon Dance yn chwilio am hyd at 18 artist i gymryd rhan mewn cwrs o 6 sesiwn somatig, fel man cychwyn i greu gwaith perfformio newydd. Ar ôl prosiect ymchwil unigol Zosia, 2019/20 rydym yn bwriadu newid y symbyliad. Defnyddiwn ddychymyg ac ymwybyddiaeth y corff i greu teimlad byw o ymgnawdoliad mewn corff anifail, sydd ar yr un pryd wedi’i ymgnawdoli a hefyd yn chwedlonol. Yn fras, rydym ni’n chwarae (o ddifri) bod yn anifaeliaid! Wedi’i datblygu yn y lle cyntaf i fod yn ymarferiad ecoffemenistaidd i ailwylltio, mae’n anelu at hawlio’r corff yn ôl o gonfensiynau rhywedd ac i alluogi’r symudwr i wneud dewisiadau ynghylch sut maen nhw’n bodoli mewn gofod. Mae hi am bleser, pŵer, greddf a gorffwys creiddiol. Fel ymarferiad rydym wedi’i gweld hi’n drawsnewidiol ac rydym yn ei gweld hi’n gyforiog â photensial perfformio. Byddwn ni’n ymarfer y sgôr mewn sesiwn Zoom wythnosol, yn symud ac yn dylunio mewn ffyrdd agored ac unigol, ac wedyn yn trafod ein profiadau.   

Ar ddiwedd y broses gwahoddwn nifer o bobl i barhau yn y broses o greu Fabulous Animal gyda ni. Gall hyn fod fel performwyr yn y sioe fyw, neu fel cydweithwyr mewn ffilm fer. Hwyrach, yn ystod y broses gewch chi syniad rydych eisiau mynd ar ei ôl a gallwn eich cefnogi ynddo. Hwyrach bod hi’n well gyda chi ymuno er mwyn eich datblygiad personol neu broffesiynol, sydd hefyd yn iawn. Rwyf am i hyn fod yn broses organig i ni i gyd. Dydyn ni ddim yn cychwyn gyda syniadau cadarn o ble byddwn ni erbyn y diwedd. Mae’r chwech wythnos hyn i chi, ac mae beth sy’n digwydd wedyn i’w drafod gyda ni pan byddwn ni’n cyrraedd.

Sesiynau: Bob dydd Llun, Mai 30ain - Gorffenaf 4ydd, 10am - 11.30am

 

CROESO I BOB RHYWEDD. Rhoir blaenoriaeth i Gymry ac i berformwyr â’u gwaith yng Nghymru.

“Er ‘mod i’n gwybod (o brofiad personol) gall y prosiect hwn apelio a bod o les penodol i ferched, pobl anneuol, a phobl LGBTQ++, dydw i ddim am eithrio na gwneud enghraifft o neb, a dw i’n cydnabod bydd pobl ‘falle eisiau adfeddiannu eu cyrff am resymau gwahanol. ‘Dyn ni’n gobeithio rhoi cast amrywiol at eu gilydd. Mae croeso i unrhyw un cyn belled â’u bod nhw’n agored. Fydd y perfformiad hefyd DDIM am hanes y perfformwyr nac yn tynnu ar eu hanesion, gwell gen i wneud gwaith o le diogel a chydradd, ac anelu at greu iwtopia llawen, cwiyr gwyllt ar y llwyfan. Zosia x”

Rydyn ni’n gwybod pa mor anodd ydi hi fel artist llawrydd i neilltuo amser ar gyfer datblygu a hyfforddiant, felly fe dalwn ni artistiaid a gwahoddir tâl o £40 y sesiwn.

Os ydych chi am gymryd rhran yn y cwrs llenwch y ffurflen syml hon i wneud cais os gwelwch yn dda:

Dyddiad cau 09/05/22

FABULOUS ANIMALS

Are you a physical artist / performer / dancer skilled in improvisation? Or a visual artist with an interest in resourcing your work from your body?

Joon Dance are seeking up to 18 artists to take part in a course of 6 online somatic sessions as a beginning to the creation of a new performance work. After Zosia’s 2019/20 solo research project we are looking to shift the protagonist. We will use imagination and sensory proprioception to create a felt sense of inhabiting an animalistic body, which is at once completely embodied and completely fantastical. In basic terms, we play (very seriously) at being animals! Initially developed as an ecofeminist re-wilding practice its focus is on reclaiming the body from imposed gender norms and empowering the mover to make choices about how they inhabit space. It’s about pleasure, power, instinct and radical rest. As a practice we have found it personally transformative and also think it has enormous performative potential. We will practice the score in a weekly Zoom session, moving and drawing in an open and autonomous way and then discussing our experiences.

At the end of this process we will be inviting some people to continue the creative process of Fabulous Animal with us. This might be as performers in the live show, or as collaborators on a short film. It may be that you have an idea during this process you want to pursue and we might be able to support that. It may be that you prefer to join just for your own personal or professional development, that’s fine too. I want this to be an organic and open process for us all. We are not starting out with a set idea of where it ends. This 6 weeks is for you, what happens after, we will discuss when we get there.

Sessions: Mondays May 30th - July 4th 10am - 11.30am

 

ALL GENDERS ARE WELCOME. Preference will be given to Welsh and Wales based performers.

“Although I know (from personal experience) this project may particularly appeal to- and benefit- womxn, non binary and LGBTQ++ people, I am not interested in excluding nor tokenising anyone, and I recognise that folks might want to come to reclaim their body for different reasons. We are hoping to build a diverse cast. All are welcome as long as all are open. The performance will also not be about the performers history nor will it exploit their stories, I prefer to make work from a place of safety and equality, and aim to create a joyously wild, queer utopia on stage. Zosia x “

We know now as a freelance artist it is difficult to put time aside for your training and development, so we will pay invited artists a fee of £40 per session.

If you would like to participate in this course please fill out this simple form to apply:

Deadline 09/05/22

Apply here / Gwnewch gais yma

 

Why do you want to join? / Pam ydych chi eisiau ymuno?

003A5540-2__edited.jpg

Thanks!