top of page

Torch Theatre Summer School

 

Running since 2009, our popular annual summer school at Torch Theatre is open to all and is focused on offering affordable access to high quality creative experiences led by professional dance artists to the community in Pembrokeshire. Working with a different theme each year, and linked to our professional performance projects, this summer school is totally inclusive. We aim to create a supportive and nurturing environment for people of all backgrounds and abilities to come together, create and perform with us. Scroll down for this year's info...

Summer School 2023- Fabulous Animals

If you were an animal what would you be? 

 

This year the Joon Dance / Torch Theatre summer school gets a whole lot wilder…

Animals are wild, they follow their instincts. They don’t care how they look or what we think of them. They attend to their own needs and the needs of their pack, flock, tribe.

Come and be part of creating an original dance performance based on our latest show, Fabulous Animals and perform alongside the professionals in the main house of Torch Theatre! 

As per our usual Summer School format everyone is welcome. We will split into three separate groups based on age and ability so that everyone gets supported and challenged. We will have professional dance artists leading classes and workshops and everyone will be involved creatively in making the show. You'll have technique classes to hone your skills in contemporary dance, choreography sessions in which you create your own moves to perform in the show, and this year for the first time you’ll be creating your own costume as well! 

Age

We accept participants from 6 years and up, and we welcome adults of any age.

 

Joon bugs- ages 6-10

Jooniers- ages 11-17

Joon community - ages 18-100

Dates and times

Monday August 14th - Friday August 18th

Monday - Thursday times: 9.30am - 1pm 

Friday times: Arrive 2pm, stay until show time. Performance is at 7.30pm

Cost (per participant)

Standard price: £80

Concessions and sibling price: £70 (concessions or two members of the same immediate family)

Family price: £65 (where three or more members of the same immediate family book together)
 

Summer School participants will perform and then get to watch the professional show, and do not need to book a ticket. Family and friends should book their tickets via the Torch Theatre box office. 

Pe byddech chi'n anifail, beth fyddech chi?

Eleni mae ysgol haf Joon Dance / Theatr y Torch yn mynd yn llawer mwy gwyllt…

 

Mae anifeiliaid yn wyllt, yn dilyn eu greddf. Does dim ots ganddyn nhw am y ffordd maen nhw’n edrych na chwaith beth rydyn ni’n ei feddwl ohonyn nhw. Maen nhw’n edrych ar ôl eu hanghenion eu hunain ac anghenion eu haid, eu praidd, a’u llwyth.

 

Dewch i fod yn rhan o greu perfformiad dawns gwreiddiol yn seiliedig ar ein sioe ddiweddaraf, Fabulous Animals a chewch berfformio ochr yn ochr â’r gweithwyr proffesiynol yn awditoriwm mawr Theatr y Torch!

 

Yn unol â fformat arferol ein Hysgol Haf mae croeso i bawb. Byddwn yn rhannu'n dri grŵp gwahanol ar sail oedran a gallu, fel bod pawb yn cael eu cefnogi a'u herio. Bydd gennym artistiaid dawns proffesiynol yn arwain dosbarthiadau a gweithdai a bydd pawb yn cyfrannu’n greadigol at wneud y sioe. Cewch ddosbarthiadau techneg ar fireinio eich sgiliau mewn dawns gyfoes, sesiynau coreograffi lle byddwch yn creu eich symudiadau eich hunain i’w perfformio yn y sioe, ac eleni am y tro cyntaf byddwch yn creu eich gwisg eich hun hefyd!

 

Oedran

Rydym yn derbyn cyfranwyr o 6 oed ac i fyny, ac rydym yn croesawu oedolion o unrhyw oedran. 

 

Bygiau Joon - 6-10 oed

Jooniers - 11-17 oed

Cymuned Joon - 18-100 oed

 

Dyddiadau ac amseroedd

Dydd Llun Awst 14eg - Dydd Gwener Awst 18fed

Amseroedd Dydd Llun - Dydd Iau: 9.30am - 1pm

Amseroedd Dydd Gwener: Cyrraedd 2pm, aros tan amser y sioe. Perfformiad am 7.30pm

 

Cost (y pen)

Pris sylfaenol: £80

Pris gostyngol ac i frawd neu chwaer: £70 (gostyngiadau neu iddau aelod o’r un teulu agos)

Pris teulu: £65 (lle mae tri aelod neu fwy o’r un teulu agos yn archebu gyda’i gilydd)

 

Bydd cyfranwyr yr Ysgol Haf yn perfformio ac yna'n cael gwylio'r sioe broffesiynol heb fod angen archebu tocyn. Dylai teuluoedd a ffrindiau archebu eu tocynnau drwy swyddfa docynnau Theatr y Torch.

bottom of page